SAE استاندارد

طبقه بندي روغن موتور بر اساس استاندارد SAE

SAE استاندارد اولين و مهمترين ويژگي است که در کار با روغن‌ها بايد در نظر گرفته شود. داشتن گرانروي مناسب براي روغن موتور در شرايط مختلف دمايي کارکرد، جهت روانکاري صحيح قطعات متحرک موتور الزامي است.

در لحظه‌اي که موتور روشن مي‌شود حرارت آن حدوداً برابر با درجه حرارت محيط است ولي بتدريج با کار کردن موتور، درجه‌حرارت بالا مي‌رود. پس بايد گرانروي روغن موتور را در شرايط مختلف دمايي در نظر گرفت.
انجمن مهندسين خودرو SAE طبقه‌بندي روغن‌هاي موتور را برحسب گرانروي و درجه حرارت انجام داده است.

در سيستم‌ طبقه‌بندي گرانروي  SAE روغن‌هاي مناسب براي استفاده در درجه‌حرارت‌هاي پايين با حرف W مشخص مي‌شوند.
برخی از این استاندارد به شرح زیر می باشد :
1)10W40
2)20W50
3)5W30
4)5W40
5)0W40
و …