افزودنی ها

افزودنی ها

انواع افزودنی ها :

اکتان بوستر

یکی از پرسش های شایعی که در مورد تقویت کننده های اکتان مطرح می باشدبه صورت زیر است. چطور چنین دوز و مقدارکوچکی می تواند اکتان 50 تا 60 لیتر بنزین را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. پاسخ این موضوع در مواد فعاله تشکیل دهنده مکمل سوخت است نهفته می باشد که به بررسی این مواد خواهیم پرداخت.
این مکمل ها یا افزودنی هایی باعث افزایش فشردگی سوخت و احتراق دیرتر ولی قویتر داخل موتور می شود و همچنین کارکرد موتور بی صداتر خواهد شد.
با جلوگیری از ضربه زدن سوپاپ ها در اثر احتراق ناقص، عمر و بازدهی موتور افزایش می یابد.

اکتان بوستر ، انژکتور شوی ، تمیز کننده سیستم سوخت و تمیز کننده کاتالیزور از جمله آنها می باشد.

موارد زیر انواع مکمل های سوخت را در بر می گیرد:

  • اکتان بوستر
  • انژکتور شوی
  • تمیز کننده کاتالیزور