روغن موتور

روغن موتور از ترکیب روغنهای پایه و افزودنیها بدست می آید.
روغن های پایه استفاده شده در تولید روغن موتور ها انواع مختلفی دارند.
میتوان آنها را به سه گروه دسته بندی کرد:
1) روغن های پایه معدنی(مینرال یا Mineral)
2) روغن های پایه سنتتیک(روغن های مصنوعی یا synthetic)
3) روغن های نیمه سنتتیک(semi-synthetic)
که ترکیبی از روغنهای پایه معدنی و روغنهای سنتتیک هستند.

ما در این سایت(oilbest.ir) سعی نموده ایم بهترین برندهای مطرح دنیا را که سوابق عالی در ارائه محصول با کیفیت دارند را با دانش ارائه محصول مهندسی شده برای نیاز شما همراه ساخته تا بتوانیم با اقتصادی ترین انتخاب در حفظ وسیله نقلیه شما و افزایش طول عمر آن بکوشیم.