بر اساس روغن پایه

در حال حاضر روغن هاي پایه بر اساس روغن پایه به دو گروه اصلی روغن هاي پایه معدنی و روغن هاي پایه سینتتیک تقسیم بندي می‌ شوند:

انواع بر اساس روغن پایه :

  • روغن های پایه معدنی
  • روغن های سینتتیک

روغن های پایه معدنی :

روغن هاي پایه معدنی از برش روغنی حاصل از پالایش خام به دست می‌ آیند.

روغن های پایه معدنی در سه سطح کیفی (I, II & III) و با استفاده از تکنولوژی های مختلف تولید می‌ شوند.

در این رده بندی با حرکت از روغن های پایه گروه I به سمت گروه III، شاخص گرانروی و درصد مواد اشباع افزایش یافته، درصد گوگرد روغن پایه کاهش می‌ یابد.
این ویژگی ها موجب می‌ شود که در ترکیب با مواد افزودنی، روانکار حاصل، عمر و کارایی بیشتری داشته باشد.

روغن های سینتتیک :

روغن های سینتتیک با استفاده از روشهای شیمیایی تولید می‌ شوند. مهم ترین روغن های پایه سینتتیک را پلی آلفا الفین ها، استرها و پلی آلکالین گلایکول ها تشکیل می‌ دهند. از این روغن های پایه براي تولید روانکارهای مدرن استفاده می‌شود.