بر اساس API

بر اساس API

تقسیم بندی روغن بر اساس API ، ميزان پالايش روغن‌پايه و نوع آن و همچنين مقدار مواد افزودني در طبقه‌بندي‌ها و انتخاب روغن‌موتور مناسب نقش دارند.
سازمانها و نهادهای مختلفی روغن موتور را از لحاظ کيفی طبقه‌بندی کرده‌اند كه يکی از مهمترين طبقه‌بندي ها را API ارائه كرده است.
اولين ويرايش اين طبقه‌بندی در سال 1930 ارائه شد كه در آن روغن موتورهاي بنزيني با علامت “S” و روغن‌هاي موتورهاي ديزلي با علامت “C” نشان داده مي‌شوند.
نوع طبقه‌بندي در اين سيستم به نحوي است که اجازه مي‌دهد تا طبقه‌بندي‌هاي جديد براحتي به آن اضافه شوند.

نمودار شاخص پیشرفت با استاندارد API :

استاندارد API
استاندارد API

این شاخص برمبنای سالهای مختلف و تکنولوژی ساخت موتور به شرح فوق می باشد.