ویژگی های روغن موتور دیوینول 5w40

1-کارکرد 10 هزار کیلومتر

2-کارآیی خوب در استارت سرما

3- خواص عالی عملکرد در داخل موتور

4- سایش کم و نزدیک به صفر (ZFM)

5- صرفه جویی قابل توجه در مصرف سوخت

6-کاهش اصطکاک